Onze missie

 

We hebben ons ten doel gesteld dat wij:
 • Contacten leggen en onderhouden tussen Veteranen en het
  Ministerie van Defensie;
 • Het steunen van goede doelen in sociaal en
  maatschappelijke zin;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Wij proberen deze doelen te bereiken door:
 • Het organiseren van bijeenkomsten en evenementen ten behoeve van de veteranen;
 • Het onderhouden van contacten met de gemeente Zevenaar en de andere Liemerse gemeenten, het Veteraneninstituut en of andere hulpinstanties van het Ministerie van Defensie waar nodig of gewenst;
 • Het leggen en onderhouden van contacten met overige Veteranenorganisaties waar nodig of gewenst;
 • Het verschaffen van informatie en het geven van voorlichting waar nodig of gewenst;
 • Het bevorderen en coördineren van gezamenlijke aanwezigheid bij herdenkingen;
 • Het starten en onderhouden van een website waarbij voorlichting en informatie voor veteranen de kerntaak is;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Onze bronnen van inkomsten zullen bestaan uit:
 • Donaties, subsidies, advertentie inkomsten en of sponsorgelden;
 • Verkrijgingen krachtens  erfrecht of schenking;
 • Inkomsten uit activiteiten van de stichting en haar vermogen;
 • Overige baten.

 

Ons beleid:
 • Het bestuur en de werkgroep vrijwilligers zullen geen vergoeding ontvangen voor zijn of haar werkzaamheden. Tenzij dit werkelijk gemaakte kosten zijn voor de uitvoering van zijn of haar functie;
 • Het bestuur zal iedere maand vergaderen. Mocht hiervoor aanleiding zijn zal er vaker vergaderd worden;
 • Bij ontbinding of opheffing van de stichting zal een eventueel batig saldo worden geschonken aan een stichting / vereniging met een doel dat wij ondersteunen.
 • Erfstellingen zullen uitsluitend worden geaccepteerd onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 • Een uitgebreide omschrijving van het beleid en de gerealiseerde doelen staat op onze pagina Meerjarenbeleid.

 

Onze gedragscode:

Onder het motto “Wederzijds respect is de basis voor iedere relatie” heeft het bestuur een gedragscode aangenomen waaraan ieder lid zich zal houden.

Dit uit zich in:

 • Bereid zijn om samen te werken en elkaar in de waarde te laten;
 • Als team professioneel naar buiten te treden en allen dezelfde taal te spreken;
 • Zichzelf in te zetten en de verantwoordelijkheid te nemen voor de door onszelf geformuleerde taken en doelstellingen;
 • Respectvol met elkaar om te gaan.

 

Financiële verantwoording:

Gedurende de periode dat aan onze stichting de ANBI-status is verleend, publiceren wij conform de vereisten de financiële verantwoording over het voorgaande jaar.
Ofwel, medio het jaar staan hier de jaarcijfers over het vorige boekjaar 2015 , 2016 , 2017 , 2018  2019 enzovoorts.

 

Samenstelling bestuur en bereikbaarheid:

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Dhr. W.G. Thuis
Secretaris: Dhr. M.W.F. van Houten
Penningmeester & Webmaster: Dhr. H.M. Stander
Ondersteunend bestuurslid: Dhr. P.M. Meekhof
Postadres:

Secretariaat Stichting Veteranen de Liemers
p/a James Grieve 3
6922 AZ Duiven

Of per e-mail via het contactformulier op deze website

 

Kamer van Koophandel:

Inschrijfnummer Handelsregister: 60612762

Bankrelatie:

Regiobank Zevenaar
IBAN: NL42 RBRB 0941 6165 92
BIC: RBRBNL21
T.N.V. Stichting Veteranen de Liemers